Haitian Creole (kreyòl ayisyen)

Ou gen dwa resevwa sèvis entèpretasyon aloral ak sèvis tradiksyon alekri gratis. Si ou bezwen yon entèprèt oswa asistans avèk tradiksyon, fè youn (manm pèsonèl) nan anplwaye yokonnen. Tanpri sonje byen ke Depatman an pa pèmèt moun (yo) ki poko gen (laj) 18 lane pou sèvi kòm entèprèt. Si’w pa vle Depatman an ba’w yon entèprèt, yo pwal mande ou pou siyen yon (renonsyasyon) fòm renonsman.