Tigrinya (ትግርኛ)

ነፃ ናይ ቃልን ናይ ፅሑፍን ኣገልግሎት ትርጉም ናይ ምርካብ መሰል አለኩም። ናይ ትርጉም ግልጋሎት ንምርካብ ሓገዝ እንተደኣ ደሊኹም ንሰራሕተኛ ኣፍልጡ። በይዝኦም እቲ ዲፓርትመንት ትሕቲ 18 ዓመት ናይ ቃል ትርጉም ግልጋሎት ክሕቡ ኣይፈቅድን። በቲ ዲፓርትመንት ዝቐርብ ተርጓማይ እንተደኣ ዘይደልዩ ኮይኖም፤ ነዚ ዝገልፅ ዕላዊ ውዕሊ ክፍርሙ ክግበር እዩ።