Vietnamese (Tiếng Việt)

Quý vị có quyền được thông dịch và chuyển ngữ tài liệu miễn phí. Nếu quý vị cần giúp thông dịch hay chuyển ngữ tài liệu, vui lòng cho nhân viên biết. Vui lòng lưu ý Sở không cho phép sử dụng những người dưới 18 tuổi làm thông dịch. Nếu quý vị không muốn sử dụng người thông dịch do Sở cung cấp, quý vị sẽ được yêu cầu ký giấy từ chối dịch vụ.